STANOVY Motokrosového klubu Lovčica

Čl. 1. Názov a sídlo

Motokrosový klub Lovčica (MKL)

Sídlom je Kosorín 116 PSČ 966 24

Čl. 2. Pôsobnosť

MKL je samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

MKL pôsobí ako samostatný právny a hospodársky subjekt.

Čl. 3. Cieľ činnosti

Cieľom činnosti je zabezpečovať rozvoj, organizáciu a úspešný priebeh činnosti súvisiacich s motocyklovým športom, mototuristikou a záujmovou činnosťou v pôsobnosti MKL.

Pre zabezpečenie činnosti vykonáva:

§ zastupovanie klubu voči SMF 
§ zastupuje klub voči úradom a organizáciám na medzinárodnej úrovni 
§ zostavovanie a zverejňovanie každoročného športového a mototuristického kalendára 
§ registruje pretekárov, členov a funkcionárov motocyklového športu, mototuristiky a právnických osôb a športových motoklubov 
§ spolupracuje so všetkými motoristickými organizáciami, kompetentnými spoločenskými, hospodárskymi a štátnymi orgánmi 
§ vykonáva hospodársku, obchodnú a publikačnú činnosť 
§ organizuje športové podujatia

Čl. 4. Členstvo

Členom MKL sa môže stať každý kto prejaví záujem o tento šport a ktorého prijatie schváli nadpolovičná väčšina účastníkov členskej schôdze.
Členstvo rozdeľujeme do dvoch skupín na aktívne a pasívne.
Aktívne členstvo Je vlastníkom motocykla a aktívne využíva trať.
Pasívne členstvo – fandí tomuto športu a napomáha pri rozvoji klubu udržiavaní trate a usporiadaní pretekov.

Ukončenie členstva:

§ Požiadaním o zrušenie. 
§ Neplatením členských príspevkov.
§ Úmrtím.


Čl. 5. 
Práva a povinnosti členov

Všetci členovia klubu majú rovnaké práva a povinnosti.

Práva a povinnosti sú:

§ právo podieľať sa na činnosti MKL 
§ právo voliť a byť volený v rámci MKL 
§ povinnosť dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, športový poriadok(traťový poriadok) a uznesenia orgánov MKL
§ platiť poplatky za členstvo v stanovenej výške a termíne 
§ chrániť záujmy a dobré meno MKL

Čl. 6. Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra MKL je :

§ Členská schôdza
§ Riadiaca rada 
§ Dozorná rada
§ prezident

Čl. 7. Členská schôdza

Členská schôdza stanovuje základné úlohy činnosti MKL.

§ schvaľuje, doplňuje a mení stanovy, rokovací poriadok a športový poriadok 
§ prejednáva a schvaľuje výročnú správu MKL 
§ prejednáva a schvaľuje správu o hospodárení 
§ prejednáva a schvaľuje správu dozornej rady 
§ skúma a ak je potrebné schvaľovať odvolanie mandátu niektorého člena a vyslovenie prejavu nedôvery 
§ rozhoduje o rozpustení MKL a vysporiadaní majetku pre tento prípad

Čl. 8 . Riadiaca rada (RR)

Je výkonným orgánom členskej schôdze a skladá sa z piatich členov.
RR sa stretáva vždy podľa potreby. Prebieha podľa programu navrhnutého RR. RR je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov RR.
Všetky uznesenia vstupujú do platnosti dňom stanoveným RR a musia byť zaprotokolované.
Kandidátov za členov rady navrhujú a volia členovia MKL.
V prípade hlasovania musí byť dosiahnutá väčšina hlasov ( 50 % + 1) prítomných členov.
Všetky mandáty sú na dobu jedného roku.
V prípade predčasne uvoľnených miest sa tieto doplnia na najbližšej členskej schôdzi.

Čl. 9. Štatutárny zástupcovia

Štatutárnymi zástupcami v zmysle týchto stanov sú:

§ prezident 
§ jeden člen dozornej rady

Čl. 10. Zásady hospodárenia

Pre zabezpečenie činnosti bude MKL získavať finančné zdroje predovšetkým

§ členské príspevky 
§ príjmy zo sponzorstva, reklamy a predaja práv
§ z usporiadavania pretekov
§ výber poplatkov za používanie trate

O použití finančných prostriedkov rozhoduje riadiaca rada.

Riadiaca rada priebežne predkladá na členských schôdzach správu o hospodárení MKL.Tieto STANOVY boli schvalené členskou schôdzou MKL konanej dňa 13.júna 2002 v Kosoríne

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.