ZU Lovčica

24.06.2010 21:59

 

SLOVENSKÁ  MOTOCYKLOVÁ  FEDERÁCIA

 

     ŠPORTOVÁ  KOMISIA  TERÉNNYCH  PRETEKOV  MOTOCYKLOV

             

S T R E D O S L O V E N S K Ý   P O H Á R +SLOVENSKY POHAR             

                             ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

       

 

MIESTO  PODUJATIA                             Motokrosový areál Lovčica

VYPÍSANÉ  TRIEDY                                MX2-junior,MX2-B,MX1-B,MX4+MX4-nad 49 rokov,MX1+MX2

ČÍSLO  PODUJATIA                                40-221/2010

DÁTUM  USKUTOČNENIA                      26.06.2010.

ORGANIZÁTOR                                       SMF- Športová komisia TPM

ADRESA ORGANIZÁTORA                     017 01 Považská Bystrica, Športovcov 340 

           

1. TRAŤ

Dĺžka trate                                                1800 m

Minimálna šírka                                        6 m      

Prevýšenie                                                22 m  

Smer jazdy                                                proti smeru hodinových ručičiek

 

2. USPORIADATEĽ                     

Adresa                     MK Lovčica,965 01 Žiar nad Hronom 2780/170                               

Tel.č.                        mobil:0907783375 , 0918530133                               

Fax                         

E-mail                      mkudela@ gmail.com                              

Web                        www.lovcica.sk

 

3. DELEGOVANÍ  ČINOVNÍCI

 

Predseda rozhodcovského zboru :                    Pravda Jozef                           číslo licencie :SMF 937

Športový komisár:                                           Macko Juraj                            číslo licencie :SMF 940

Riaditeľ preteku:                                              Bohuslav Josef                        číslo licencie :FIM 4249

Hlavný technický komisár :                              Šváňa Moliš                            číslo licencie :SMF 717

Technickí komisári :                                        Gonos Martin                          číslo licencie :SMF 727

Environmentálny komisár:                                Beňo Viktor                            číslo licencie :SMF 104

Hlavný časomerač :                                         TBA                                      

Hlavný lekár :                                                    TBA

Hlavný usporiadateľ :                                       Milan Kúdela                                       

Vedúci trate :                                                  Roman Šlachta    

 

 

4. ŠTARTOVNÉ

Štartovné 20,- euro zaplatí každý jazdec pri technickom preberaní.

              

5.  PRETEKY              

Preteky sa uskutočnia v súlade s NŠP pre motokros a týmito zvláštnymi ustanoveniami, ktoré boli riadne skontrolované a schválené povoľujúcou zložkou. Slovenským pretekárom bude umožnený štart len s platnou národnou licenciou SMF. Zahraniční pretekári môžu štartovať s platnou licenciou príslušnej národnej motocyklovej federácie, platným štartovacím povolením a príslušným poistením jazdca.

                            

6.  ENVIRONMENTÁLNE NARIADENIA

Umývanie motocykla mimo priestor určený usporiadateľom je zakázané. V priestore na umývanie motocyklov je zakázané použitie chemických prípravkov.  Vylievať a odhadzovať opotrebovaný olej a iný ropný alebo komunálny odpad mimo označených nádob je zakázané. Pretekár a jeho sprievod je povinný používať ekologickú podložku bez ohľadu na podkladový materiál prostredia (z materiálu so sacími vlastnosťami o rozmere 2x1 m) a to pri parkovaní, opravách, tankovaní motocykla v priestore parkoviska i závodnej trate. Kanistre s olejom, palivom a ich hrdlá musia byť umiestnené mimo slnečného žiarenia na ekologickej podložke. Pretekár a jeho sprievod sú povinní dodržiavať nočný kľud v časovom intervale od 22.00 do 6.00 hod  a dostatočne bezpečnostne zabezpečiť motocykle a iný majetok proti odcudzeniu alebo poškodeniu. V priestore športového podujatia je zakázané nevhodným zaobchádzaním alebo parkovaním poškodzovať flóru a faunu.

Uvedené nariadenia sú záväzné a vychádzajú zo Zákona NR SR č. 543/2002 ZZ . o ochrane krajiny a prírody. Porušenie environmentálnych nariadení  je možné pokutovať jednotlivo vo výške 33,- eur 

7. MOTOCYKLE  A VÝSTROJ

musia zodpovedať ustanoveniam technických pravidiel pre motokros. Porušenie týchto pravidiel znamená vylúčenie pretekára.

 

8.  POISTENIE

Svojim podpisom na technickej karte pri technickom preberaní na športovom podujatí jazdec potvrdzuje, že je poistený proti osobnej nehode poistnou zmluvou pokrývajúcom prípad smrti, trvalej invalidity ako aj náklady na lekárske ošetrenie.

 

9.  POHONNÉ  HMOTY

Pohonné hmoty usporiadateľ nezabezpečuje tie si môžu pretekári zakúpiť na najbližšej čerpacej stanici v Žiari nad Hronom 5 km.

 

10.  POSTAVENIE  NA  ŠTARTE

V jednotlivých kubatúrach bude postavenie na štarte určené podľa výsledkov z meraného tréningu.

 

11.  CUDZIA  POMOC

Je povolená po páde pri zdvíhaní pretekára a motocykla a ich prípadnom odstránení z trate. Nie je dovolené pretláčať motocykel cez cieľovú čiaru.

 

12.  FINANČNÉ  NÁHRADY

Pretekári sa podujatia zúčastňujú bez nároku na finančnú odmenu. Usporiadateľ je povinný vykonať oficiálne vyhlásenie výsledkov a dekorovať prvých troch   jazdcov vo všetkých triedach.

 

13. BODOVANIE:

1. miesto

25 bodov

11.miesto

10 bodov

2. miesto

22 bodov

12.miesto

  9 bodov

3. miesto

20 bodov

13.miesto

  8 bodov

4. miesto

18 bodov

14.miesto

  7 bodov

5. miesto

16 bodov

15.miesto

  6 bodov

6. miesto

15 bodov

16.miesto

  5 bodov

7. miesto

14 bodov

17.miesto

  4 body

8. miesto

13 bodov

18.miesto

  3 body

9. miesto

12 bodov

19.miesto

  2 body

10.miesto

11 bodov

20.miesto

  1 bod

 

14. PROTESTY

Protesty proti súťažiacemu jazdcovi alebo motocyklu musia byť predložené riaditeľovi pretekov najneskôr 30 min. po zverejnení výsledkov na tabuli. Všetky protesty musia byť podané v súlade s disciplinárnym poriadkom SMF a  doložené vkladom 33,- eur, ktorý sa vráti ak je protest oprávnený.

 

15.  ZMENY  ČASOVÉHO  HARMONOGRAMU

Rozhodcovský zbor - jury si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram v prípade, že v niektorej triede bude štartovať viac ako 40 jazdcov, alebo menej ako 20 jazdcov. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by mohli závažne ohroziť zdravie alebo život účastníkov si Rozhodcovský zbor - jury vyhradzuje právo pretek zrušiť alebo odložiť na iný termín.

 

16.  VÝKLAD 

Výklad týchto zvláštnych ustanovení prináleží rozhodcovskému zboru - jury.

       

 

V Lovčici 31.05.2010

 

Pavol Krátky,v.r.                                                                         Mgr.Tatiana Kašlíková

riaditeľ  preteku                                                                                                  generálny sekretár SMF

                                                                       

 

Andrea Pravdová v.r.                                                                                          

schválila za ŠK TPM                                                                              Č.j. SMF 40-221/2010, dňa 7.6.2010

 

 

Časový harmonogram SSP + SP v motokrose Lovčica

 

Preberanie motocyklov 25.06.2010.o18 00 hod a 26.06.2010.o 6 00 hod.

 

 

1. Tréning - oboznamovací

 

  8.30 –   8.45 hod      MX2-B

  8.50 –   9.05 hod      MX2 junior

  9.10 –   9.25 hod      MX4+MX4-nad49

  9.30 –   9.45 hod      MX1-B

  9.50 – 10.05 hod      MX1+MX2

 

10.15 – 10.25 hod    Povinná rozprava jazdcov

 

2. Tréning – meraný /povinný/

 

10.30 – 10.45 hod   MX2-B

10.50 – 11.05 hod   MX2 junior

11.10 – 11.25 hod   MX4 + MX4-nad49

11.30 – 11.45 hod   MX1-B

11.50 – 12.05 hod   MX1+MX2

 

Prestávka

 

1. Jazda

 

13.00 – 13.25 hod  MX2-B (15min+2kola)

13.30 – 13.55 hod  MX2 junior (15min+2kola)

14.00 – 14.25 hod  MX4 + MX4-nad 49 (15min+2kola)

14.30 – 14.55 hod  MX1-B (15min+2kola)

15.00 – 15.30 hod  MX1+MX2 (20min+2kola)

 

2.jazda

 

15.45 – 16.10 hod  MX2-B (15min+2kola)

16.15 – 16.40 hod  MX2 junior (15min+2kola)

16.45 – 17.10 hod  MX4+MX4-nad49 (15min+2kola)

17.15 – 17.40 hod  MX2-B (15min+2kola)

17.45 – 18.10 hod  MX1+MX2 (20min+2kola)

 

18.30  Vyhlásenie výsledkov

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode